Magisterské studium

Magisterské studium

Informace k zadání a odevzdávání Diplomových prací najdete ZDE (pro obor IKB ZDE)!

 

Informace pro studenty navazujícího magisterského studijního oboru IVT:
Výuka se od akademického roku 2015/16 řídí novým studijním plánem. Tento lze nalézt v IS Edison nebo v přehlednější podobě. Studenti se musí povinně zúčastnit předběžného zápisu a navolit si předměty svého OSP, dle pokynů

 

Kombinované studium - 2019/2020

 

Studijní plány

Studijní program: Informační a komunikační technologie - IKT

Diplomová práce

Diplomovou práci může student realizovat dvěmi způsoby:

 • výběrem tématu v IS Edison podle odpovídajícího oboru a vytvořením vlastní práce dle příslušného zadání a požadavků
 • schválením tématu a zadání od externího subjektu. V tomto případě musí student postupovat dle Žádosti o externí téma závěrečné práce (PDF formulář - vyplňujte jej pouze elektronicky)

 

Upozornění:

 • Závěrečná práce je VŽDY práce veřejná!
 • Externí vedoucí práce nemůže být cizinec (neplatí pro občany SR). S externím vedoucím je sepsána DPP (vyplývá to ze studijního a zkušebního řádu pro studium v magisterských studijních programech, čl. 26, ods. 3).

 

Postup pro výběr tématu v IS Edison:

 1. Po přihlášení do systému Edison zvolte nabídku Závěrečné práce.
 2. Následně ve formuláři pro nastavení filtrace zvolte korektně studijní obor a rok, který odpovídá poslednímu ročníku Vašeho studia. Případně můžete filtraci upřesnit pomocí dalších parametrů.
 3. Vyberte si téma, které je volné (u tématu není ještě přihlášen žádný student) a přihlašte se k němu. Následně je nezbytné kontaktovat pedagoga, který téma vypsal a domluvit se na dalším postupu, příp. si ujasnit zadání. Samotné přihlášení na dané téma v systému nijak nezaručuje faktickou realizaci tématu, vždy je nutná domluva s případným budoucím vedoucím práce.

 

Informace k samotné diplomové práci

 

 

Student odevzdává diplomovou práci 1x vázanou v pevných deskách s vloženým CD/DVD. Popis CD/DVD musí obsahovat rok ukončení studia, typ práce (diplomová práce), příjmení a jméno autora, login.

Vázaná práce se studentovi po SZZ vrací!

Student je povinen do IS Edison před odevzdáním práce vložit následující informace:

 • klíčová slova a abstrakt (v češtině i angličtině),
 • zadání – nevkládá se samostatně (je součástí "Vypracování")
 • vypracování – kompletní bakalářská/diplomová práce uložená ve formátu PDF/A. Maximální velikost je 20 MB. Povinnou součástí práce je oficiální zadání bakalářské/diplomové (obsahuje podpis děkana, kulaté razítko a podpis vedoucího katedry), podepsané prohlášení studenta o autorství, případně podepsané prohlášení zástupce spolupracující právnické nebo fyzické osoby. „Vypracování“ tedy plně odpovídá tištěnému knihařsky svázanému originálu.
 • přílohy – vkládají se, jen pokud nejsou součástí tištěného knihařsky svázaného originálu, tzn., že jde o přílohy, které se přikládají k tištěnému originálu na CD/DVD, eventuálně jde o velká schémata, výkresy apod. umístěné v kapse BP/DP. Do IS EdISoN se vkládá jediný ZIP soubor, jehož maximální velikost by neměla překročit 30MB. V případě potřeby bude mít vedoucí bakalářské/diplomové práce možnost nastavit větší kapacitu.

 

Upozornění: Jestli zvolíte jednostranný nebo oboustranný tisk, je ponecháno na Vašem rozhodnutí, práce objemné bude lépe tisknout spíše oboustranně a naopak práce tenčí spíše jednostranně. Je však nutné věnovat pozornost odlišnostem obou způsobů tisku. U oboustranného tisku by mělo být prohlášení, poděkování, začátek obsahu, první stránky kapitol a tak dále vždy na pravé straně. Levá strana tudíž může v některých případech zůstat volná, nicméně počítá se do číslování stránek. Pokud sázíte čísla stran k okraji stránky, musí být číslo strany vždy na vnějším okraji, nikdy se nesmí ocitnout u vnitřního okraje. Shrnuto na oboustranný tisk si musíte dokument nachystat.

Státní závěrečná zkouška

Termíny konání SZZ 2017/18

 

 • Termín odevzdání bakalářských prací: 30. 4. 2019 do 15.00 hodin (kancelář EA445)
 • Elektronická kontrola studia: 14. 5. 2019
 • Verifikace údajů studentem po kontrole studia: 15. - 19. 5. 2019
 • Červnový termín konání SZZ (IVT i IKB): 27. 5. - 30. 5. 2019
 • Promoce absolventů: -
 • Opravný termín konání SZZ: v týdnu od 12. 8. 2019

 

 

Upozornění: Státní závěrečnou zkoušku může vykonat student, který splnil do termínu závěrečné kontroly studia všechny studijní požadavky dané studijním plánem příslušného studijního programu. Není možné vykonat státní závěrečnou zkoušku odděleně od obhajoby diplomové práce (obhajoba je její součástí). Studentovi určí děkan náhradní konání státní závěrečné zkoušky, jestliže se nedostavil v určeném termínu ke státní závěrečné zkoušce nebo jejímu opakování, jeho neúčast byla do pěti dnů písemně řádně omluvena a omluva byla děkanem uznána. Podle Studijního a zkušebního řádu pro studium v magisterských studijních programech VŠB-TUO má student právo státní závěrečnou zkoušku nebo kteroukoliv její část opakovat pouze jedenkrát.

 

Prezentace diplomové práce

 

Při obhajobě diplomové práce je k dispozici dataprojektor a notebook (běžný software pro prezentaci s operačním systémem Windows). Při obhajobě bakalářské práce uvede student zejména cíl práce, stručný nástin řešení, zhodnocení dosažených výsledků.

Součástí obhajoby diplomové práce NENÍ demonstrace aplikací, jejich funkcionality atd., neboť toto hodnocení je povinností vedoucího a oponenta diplomové práce. Součástí obhajoby rovněž není opakování teoretických východisek práce (pokud ovšem není cílem práce právě teoretický výstup).

Upozornění: Své prezentace zašlou studenti zapisovateli příslušné státnicové komise nejpozději 3 dny před dnem konání SZZ.

 

Průběh obhajoby a státní závěrečné zkoušky

 

Průběh obhajoby a státní závěrečné zkoušky pro studijní program Informační a komunikační technologie

 1. Studenti se zúčastní SZZ dle časového rozpisu, který je sestaven pro jednotlivé komise a dny, ten je dostupný v systému Edison.
 2. Student se dostaví asi 60 minut (první student v dopoledním a odpoledním bloku asi 30 minut) před přiděleným časem podle rozpisu.
 3. Státní závěrečná zkouška trvá 60 minut.
 4. Prvních 20 minut:
  1. Zapisovatel představí studenta státnicové komisi.
  2. V průběhu 12 minut student obhajuje svou diplomovou práci.
  3. Zapisovatel přečte hodnocení vedoucího a oponenta diplomové práce.
  4. Zbývající čas je vyhrazen na dotazy členů komise, týkající se diplomové práce.
 5. Druhých 20 minut:
  1. Obor IVT - Student obdrží celkem dvě otázky, a to první z předmětu SZZ Informační technologie [EN] a druhou z předem zvoleného volitelného předmětu [EN].
   Obor IKB - Student obdrží dvě otázky ze dvou předmětů SZZ Informační a komunikační bezpečnost [EN]a Informační a komunikační technologie.
  2. Student si připraví odpovědi k otázkám.
 6. Posledních  20 minut:
  1. Student odpovídá na otázky v pořadí, které si zvolí sám.
 7. Komise oznámí studentům výsledky SZZ zpravidla vždy na konci dopoledního a odpoledního bloku.