Studijní programy

 Informace o konkrétních studijních programech a jejich charakteristiky najdete také na webových stránkách FEI.

 

Bakalářské studium

Bakalářský studijní program Informatika (tříletý)

 

Cílem studia je připravit absolventy se širokými praktickými schopnostmi a dostatečným teoretickým základem ve svém oboru. Absolvent daného studijního programu má možnost pokračovat ve studiu informatiky v některém z navazujících oborů magisterského programu. Znalosti technických prostředků umožní absolventům vystupovat v roli projektantů i administrátorů počítačových sítí, uplatní se jako technici, programátoři nebo jako odborně vzdělaní obchodníci.

Studijní plány Informace o programu

 

Magisterské studium

Magisterský studijní program Informační a komunikační technologie (dvouletý)

 

Studijní obor Informatika a výpočetní technika – Cílem studia je připravit absolventy se širokými praktickými schopnostmi a hlubšími teoretickými poznatky v oboru. Absolvent daného studijního programu má možnost pokračovat ve studiu informatiky nebo jiných příbuzných oborech v doktorském programu. Absolvent je schopen aktivně vstoupit do kterékoliv fáze životní cyklu programového produktu, počínaje analytickými pracemi, přes programování, testování a jeho údržbou konče. Znalosti technických prostředků umožní absolventům vystupovat v roli projektantů i administrátorů počítačových sítí. Předpokládá se plné uplatnění také v oblasti IT poradenství, výzkumu a vývoji.

Studijní plány Informace o programu

 

Magisterský studijní program Informační a komunikační bezpečnost (dvouletý)

 

Tento studijní program reaguje na potřeby průmyslu a vývoj ve společnosti, kde bezpečnost se stává jedním z klíčových témat. Počet a rozsah kybernetických útoků každým rokem narůstá a tím i potřeba kvalifikovaných odborníků v oblasti informační a komunikační bezpečnosti. V posledním desetiletí jsme svědky masivní digitalizace informací, přechodu na cloudová řešení a rostoucího zájmu o koncept Internetu věcí, což otevírá nové možnosti, ale rovněž přináší i nová bezpečnostní rizika. Odhalovat, identifikovat a minimalizovat bezpečnostní rizika vyžaduje od absolventa znalost ICT (Information & Communication Technology) s profilací v oblasti informační a komunikační bezpečnosti se schopností praktické aplikace poznatků v informačních systémech i počítačových sítích, a nakonec i potřebu znalosti souvisejících právních otázek kyberkriminality. 

Studijní plány Informace o programu

 

 

  Doktorské studium

  Doktorský studijní program Informační technologie

   

  Studijní obor Informatika - Cílem studia je výchova odborníků ovládajících moderní informační technologie. Zaměření doktorandského studia navazují na zaměření studia inženýrského. Studenti volí některé ze zaměření informačních technologií nebo aplikované matematiky. Teoretický základ oboru je vybudován na výběru individuálních předmětů z nabídky pokrývajících vybrané směry, jako například teoretickou informatiku, počítačové sítě, informační systémy, umělou inteligenci, počítačovou grafiku, zpracování dat a jiné. Doktorand musí složit zkoušku z cizího jazyka (výběr z nabídky). Cílem doktorského studijního programu je dále rozvíjet u výborných absolventů magisterského studia jejich schopnosti samostatné tvůrčí práce v oblasti výzkumu, vývoje a zdokonalování technologií. Dalším studiem teoretických i aplikačních předmětů podle individuálního studijního plánu a zpracováním dizertační práce z některého zaměření informatiky student prokáže schopnost tvůrčím způsobem rozšířit dosavadní poznatky zkoumané části svého oboru. Teoretické poznatky jsou zároveň natolik široké, aby se absolventi uplatnili jako vysokoškolští učitelé, vědečtí pracovníci, případně manažeři ve výzkumu, vývoji či marketingu.

  Studium se uskutečňuje podle individuálních studijních plánů zahrnujících minimálně dva odborné předměty teoretické, tři předměty související s tématem dizertační práce a cizí jazyk. Studium má dvě části: studijní část ukončenou státní doktorskou zkouškou a část zaměřenou na zpracování disertační práce ukončenou její obhajobou. Dizertační prací student prokazuje, že je schopen tvůrčím způsobem řešit, ústně a písemně prezentovat zadaný problém a obhájit své vlastní přístupy k řešení.

  Podmínkou přijetí ke studiu do doktorského studijního programu je ukončené vysokoškolské vzdělání stejného nebo příbuzného oboru, uzavřené státní závěrečnou zkouškou, a úspěšné absolvování přijímacího řízení.

  Informace o programu