Výzkumné projekty

Výzkum a vývoj podpůrných sítí a informačních systémů pro neformální pečující o osoby po cévních mozkových příhodách

 

Cílem projektu je vytvořit informační systémy pro neformální pečující o osoby po cévních mozkových příhodách využívající moderní informační technologie, které uživatelům umožní získat relevantní, včasné a propojené informace o podpůrných sítích pro prevenci jejich možné sociální izolace a exkluze, fyzického a psychického vyčerpání, poruch zdraví a dalších rizikových faktorů v souvislosti s jejich náročnou životní situací. Informační systémy přispějí i ke zlepšení informovanosti o podpůrných systémech neformálních pečujících o osoby po CMP napříč dalšími subjekty dlouhodobé péče – zejména veřejná správa, praktičtí lékaři ad. Záměrem projektu je do 12/2021 vytvořit a ověřit pilotní model informačních systémů pro neformální pečující o osoby po CMP v Moravskoslezském kraji, který lze následně aplikovat i v jiných krajích a/nebo na jiné cílové skupiny neformální péče.

Hlavním řešitelem projektu je doc. Mgr. Lenka Krhutová, Ph.D. z Katedry sociálních věd, fakulty Sociálních studií Ostravské Univerzity.

Spoluřešitelem projektu je doc. RNDr. Petr Šaloun, z Katedry informatiky, fakulty Elektrotechniky a Informatiky Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Tento projekt je řešen s finanční podporou Technologické agentury České republiky.  Aplikačními garanty projektu jsou Sdružení pro rehabilitaci osob po cévních mozkových příhodách a Moravskoslezský kraj.

www.cmp-radce.cz